• WIG
 • WIG20
 • WIG30
 • mWIG40
 • WIG50
 • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI16.6%
Bezrobocie5.0%
PKB1.4%
Stopa ref.5.75%
WIBOR3M5.86%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

Reklama AEC

Blisko 260 mln zł aktywów w funduszach white label

Aktywa subfunduszy Raiffeisen SFIO Parasolowego zarządzane przez niezależne Altus TFI S.A. w ramach usługi white label przekroczyły wartość 200 mln zł. Obecnie klienci detaliczni banku mogą wybierać spośród czterech strategii inwestycyjnych: Aktywnego Oszczędzania, Aktywnego Inwestowania, Obligacji Korporacyjnych oraz Globalnych Możliwości. Klientom bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen dedykowany jest osobny fundusz FWR Selektywny FIZ.

Notowane na warszawskiej giełdzie niezależne Altus TFI S.A. specjalizujące się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi dla zamożnych inwestorów prywatnych oraz klientów instytucjonalnych, od ponad dwóch lat równolegle dynamicznie rozwija się w segmencie funduszy otwartych. Wejście na giełdę wraz z systematycznym zdywersyfikowanym wzrostem liczby funduszy oraz wartości zarządzanych aktywów, są podstawą średnioterminowej strategii Altus TFI S.A., którą zarząd konsekwentnie realizuje. Obecnie towarzystwo oferuje pod własną marką dziewięć subfunduszy Altus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego o różnych strategiach inwestycyjnych, a ich aktywa stanowią 23,13% portfela zarządzanych funduszy. W czerwcu br. Altus TFI S.A. rozpoczęło oferowanie nowej usługi – zarządzania funduszami na zlecenie innej instytucji finansowej (usługa white label). Firma we współpracy z Raiffeisen Bank Polska S.A. (działającego pod marką Raiffeisen Polbank), jednego z największych banków uniwersalnych w Polsce utworzyła pięć nowych funduszy: cztery otwarte, skierowane do klienta detalicznego i jeden zamknięty (FIZ) dla bardziej zamożnych klientów. Raiffeisen Bank Polska S.A. jest naszym partnerem od początku istnienia Altus TFI. Decydując się na poszerzenie współpracy rozważaliśmy dwa modele – dystrybucję przez Raiffeisen Polbank jednostek subfunduszy Altus FIO Parasolowego oraz usługę white label, w ramach której, my odpowiadamy wyłącznie za zarządzanie nowymi specjalnie utworzonymi funduszami, promując markę Raiffeisen. Ostatecznie wspólnie zdecydowaliśmy się na drugi wariant, który zapewnia klientom banku równie satysfakcjonujące stopy zwrotu, a przy tym przynosi korzyści wizerunkowe Raiffeisen Bank Polska S.A., ale także Altus TFI S.A. – mówi Tomasz Dudziński, dyrektor departamentu wsparcia sprzedaży Altus TFI S.A.

Jednostki uczestnictwa subfunduszy Raiffeisen SFIO Parasolowego dostępne są od 9 lipca br. 9 grudnia br. wartość aktywów netto (WAN) czterech subfunduszy Raiffeisen SFIO Parasolowego wynosiła już ponad 212 mln zł. Razem z funduszem zamkniętym FWR Selektywny FIZ, skierowanym wyłącznie do klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen w Raiffeisen Bank Polska S.A., aktywa funduszy white label zarządzanych przez Altus TFI S.A. wynoszą 257 mln zł.Dynamiczny wzrost wartości funduszy pod marką Raiffeisen Polbanku wynika głównie z pozyskiwania nowych środków do subfunduszy oraz z wypracowanych stóp zwrotu przez zarządzających. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z szybkiego tempa przyrostu wartości aktywów. Niewątpliwie sprzyja nam to, że po głębokich obniżkach stóp procentowych banku centralnego zmalała atrakcyjność bankowych lokat. Dodatkowo, w ramach funduszu parasolowego nasi klienci mogą szeroko dywersyfikować swoje inwestycje – mówi Jacek Wiśniewski, dyrektor Domu Maklerskiego Raiffeisen Bank Polska S.A.

Subfundusze Raiffeisen SFIO Parasolowego*

od 9.11.2014

do 9.12.2014

od początku działalności*

Raiffeisen Aktywnego Inwestowania

0,30%

5,66%

Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania

0,33%

2,51%

Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych

0,48%

1,69%

Raiffeisen Globalnych Możliwości

0,56%

-0,93%

*) Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania, Raiffeisen Aktywnego Inwestowania, Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych, Raiffeisen Globalnych Możliwości, to subfundusze Raiffeisen SFIO Parasolowy, które rozpoczęły działalność  9 lipca 2014 r.

**) za wyniki subfunduszu Raiffeisen Globalnych Możliwości odpowiada Raiffeisen Capital Management

Źródło: Altus TFI S.A., obliczenia własne

Obecnie w ramach Raiffeisen Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego klienci Raiffeisen Polbank mogą nabyć w placówkach banku oraz przez Internet jednostki uczestnictwa czterech subfunduszy o różnych strategiach inwestycyjnych:

 • Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania – subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy cenią wzrost zainwestowanego kapitału przy zachowaniu relatywnie wysokiego bezpieczeństwa lokat i wykazują się stosunkowo niską skłonnością do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego (horyzont inwestycyjny wynosi min. 1 rok). Zgodnie ze strategią inwestycyjną, co najmniej 50% aktywów jest inwestowane w obligacje emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, o ratingu nie niższym niż Polski (według renomowanej międzynarodowej agencji ratingowej Standard & Poor's jest on stabilny i wynosi A dla długoterminowego długu w walucie krajowej i A-1 dla długu krótkoterminowego). Zarządzający subfunduszem mogą inwestować do 50% aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa;
 • Raiffeisen Aktywnego Inwestowania - adresowany jest do inwestorów oczekujących ponadprzeciętnych zysków, którzy są w stanie akceptować nawet znaczne ryzyko okresowych wahań wartości zainwestowanego kapitału (horyzont inwestycyjny wynosi min. 4 lata). Subfundusz inwestuje do 100% aktywów w instrumenty udziałowe (akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze). Nie więcej niż 50% aktywów zarządzający mogą lokować w instrumenty dłużne (obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe), a także w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa;
 • Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych - skierowany jest do inwestorów, którzy cenią wzrost zainwestowanego kapitału, zachowując  relatywnie wysokie bezpieczeństwo i wykazując się stosunkowo niską skłonnością do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego (horyzont inwestycyjny wynosi min. 1 rok). Dlatego zarządzający inwestują głównie w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, w tym obligacje zamienne na akcje (stanowią 50-100% aktywów), przy czym koncentracja instrumentów jednego emitenta w portfelu nie przekracza 5%;
 • Raiffeisen Globalnych Możliwości – adresowany jest do inwestorów oczekujących ponadprzeciętnych zysków, akceptujących znaczne, okresowe wahania wartości zainwestowanego kapitału (horyzont inwestycyjny wynosi min. 2 lata). Subfundusz realizuje strategię poprzez elastyczne inwestowanie. Lokatami mogą być: dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego (do 50% aktywów), instrumenty udziałowe: akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze (do 50% aktywów) oraz w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych (do 100% aktywów). Ten subfundusz jako jedyny z subfunduszy Raiffeisen SFIO Parasolowego jest obecnie zarządzany przez Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H

Inwestując w jednostki uczestnictwa subfunduszy Raiffeisen SFIO Parasolowy klienci Raiffeisen Polbank mogą liczyć na korzyści podatkowe. Przy zmianie strategii inwestycyjnej - poprzez zamianę jednostek uczestnictwa jednego subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu - nie płacą 19-proc. podatku od zysków kapitałowych. Jest on pobierany dopiero w momencie wypłaty środków z funduszu.

Altus TFI S.A. działa na polskim rynku sześć lat. 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami, a 16 czerwca 2010 r. zezwolenie na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Towarzystwo nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej - jego założycielami są m.in. Piotr Osiecki (największy akcjonariusz) i Andrzej Zydorowicz, obaj od kilkunastu lat związani z polskim rynkiem kapitałowym. Akcjonariuszami są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną firmy. Od 11 lipca br. akcje Altus TFI S.A. są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (indeksy: WIG, WIG-Poland). Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2013 r. wypracowało 37,6 mln zł zysku netto, przy 88,6 mln zł przychodów. Po trzech kwartałach 2014 r. Altus TFI S.A. wykazało 23,98 mln zł zysku netto, czyli o 56,02% więcej niż rok wcześniej. Przychody netto ze sprzedaży wzrosły w tym okresie o 24,54% do 58,59 mln zł. Na koniec listopada br. Altus TFI S.A. zarządzało 6,31 mld zł aktywów: 3,74 mld zł zgromadzonych w 49 funduszach oraz 2,57 mld zł w ramach usługi asset management.

 

Altus TFI

 

 • Popularne
 • Ostatnio dodane

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
 • Wzrosty
 • Debiuty
 • Spadki
 • Obroty
Walor Cena Zmiana 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena ZmianaWalor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Ostatnie artykuły

Popularne artykuły

Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze