• WIG
  • WIG20
  • WIG30
  • mWIG40
  • WIG50
  • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI16.6%
Bezrobocie5.0%
PKB1.4%
Stopa ref.5.75%
WIBOR3M5.86%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

Reklama AEC

Regulamin

Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania z internetowego Serwisu www.finweb.pl (dalej „Regulamin”).
2. Wyłączne prawa do Serwisu przysługują firmie Financial Markets Center Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Resorowa 28, 02-956 Warszawa – dalej „Administrator”.
3. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
4. Serwis pełni wyłącznie rolę informacyjną o ofertach: kupna, najmu, sprzedaży i wynajmu nieruchomości, usługach i produktach Ogłoszeniodawców oraz ma na celu ułatwienie kontaktu pomiędzy Ogłoszeniodawcą, a osobą zainteresowaną Ogłoszeniem, jak również umożliwia pobieranie i drukowanie Ogłoszeń.
5. Administrator publikuje ogłoszenia Ogłoszeniodawców zgodnie z cennikiem.  
6. Pojęcia używane w Regulaminie:

Serwis – serwis internetowy zawierający informacje o ofertach: kupna, najmu, sprzedaży, wynajmu nieruchomości, usługach i produktach Ogłoszeniodawców;
Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu;
Ogłoszeniodawca - osoba zamieszczająca ogłoszenie w Serwisie;
Administrator - podmiot zarządzający Serwisem;
Konto – nazwa Użytkownika oraz hasło zakładane przez każdego Użytkownika;
Rejestracja – założenie konta przez Użytkownika, umożliwia dostęp do pełnych usług oferowanych przez Serwis;
Ogłoszenie – to informacja, która jest opublikowana w Serwisie przez Ogłoszeniodawcę. Za treść Ogłoszenia odpowiada wyłącznie Ogłoszeniodawca.


7. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego celem oraz obowiązującymi przepisami prawa, bez naruszania dobrych obyczajów.
8. Administrator umożliwia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Serwisu.
9. Serwis nie służy pośrednictwu w sprzedaży nieruchomości, a jedynie publikowaniu informacji Ogłoszeniodawców.
10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść Ogłoszenia, w szczególności za treść Ogłoszeń, niepełnych, niepoprawnych, czy zawierających informacje nieprawdziwe. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki realizacji, czy też niedojścia do skutku transakcji, wynikłych z faktu zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie. Użytkownik powinien samodzielnie podjąć niezbędne działania dla weryfikacji prawdziwości treści Ogłoszenia.
11. Administrator nie jest stroną jakichkolwiek transakcji, zawieranych na skutek publikacji Ogłoszenia.
12. Administrator ma prawo do wykorzystania danych osobowych podanych przez Użytkownika dla potrzeb realizacji usług świadczonych przez Serwis.
13. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Administrator podejmuje również decyzję o zamknięciu Serwisu.
14. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
15. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji Serwisu www.finweb.pl w internecie.

Ogłoszenia
1. W celu zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie Ogłoszeniodawca wypełnia Formularz Rejestracyjny.
2. Ogłoszenie nie może zawierać innych informacji, aniżeli opis nieruchomości, towaru lub usługi Ogłoszeniodawcy oraz warunki transakcji handlowej. Zamieszczanie w Serwisie jakichkolwiek innych informacji, bez zgody Administratora jest zabronione. Administrator nie ocenia treści Ogłoszenia przed jego publikacją w Serwisie, a publikacja Ogłoszenia nie oznacza wyrażenia zgody na treść Ogłoszenia.
3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Administrator może w każdej chwili usunąć Ogłoszenie.
4. Wysokość wynagrodzenia należnego Administratorowi za publikację Ogłoszeń jest uzależnione od cennika. Zmiany w cenniku wchodzą w życie trzy miesiące po opublikowaniu w Serwisie. O każdej zmianie w cenniku Administrator powiadomi Ogłoszeniodawców drogą mailową na adres e-mail podany w trakcie rejestracji.
5. Szczegółowe informacje dotyczące cennika dostępne są pod adresem http://www.finweb.pl/nieruchomosci/dla-partnerow/cennik
6. Wszelkie spory wynikające z jednostkowej umowy publikacji Ogłoszenia będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miasta Warszawa.
7. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 
Ochrona danych osobowych
1. Ogłoszeniodawca rejestrujący się w Serwisie podaje w treści formularza dane osobowe.
Wypełnienie formularza w Serwisie jest równoznaczne z dobrowolnym udostępnieniem zawartych w nim danych osobowych, jak również na wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Administratora.
2. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe Ogłoszeniodawców w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.
3. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora dla potrzeb marketingowych.
4. Administrator chroni dane osobowe udostępnione przez Ogłoszeniodawcę. Dane te w żadnej formie ani w żadnym wypadku nie będą ujawniane osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody osoby, której dane te dotyczą.
5.Ogłoszeniodawca ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich poprawiania.
6. Udostępnienie błędnych lub nieprawdziwych danych osobowych, a także odmowa udostępnienia danych osobowych wskazanych z formularzu Serwisu jest równoznaczne z odmową świadczenia danej usługi przez Administratora.
 
Reklamacje usług
Reklamacje będą rozpatrywane na następujących warunkach:
1. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest zgłosić reklamację dotyczącą wykonania usługi przez Administratora najpóźniej w terminie 7 dni od daty publikacji Ogłoszenia. W razie nie zgłoszenia reklamacji w powyżej wskazanym terminie Administrator jest upoważniony do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
2. W każdym przypadku reklamacja powinna zostać sporządzona na piśmie i przesłana na adres Administratora listem poleconym. Reklamacja może zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres , o ile zostanie następnie także przesłana do Administratora listem poleconym. Reklamacja powinna zawierać określenie Ogłoszeniodawcy, precyzyjne określenie rodzaju zgłaszanej wady oraz adres poczty elektronicznej, na którą Administrator prześle swoje stanowisko odnośnie zgłoszonej reklamacji. Reklamacja niepełna, czy też zawierająca sprzeczności lub też niejasności nie stanowi skutecznie złożonej reklamacji.
3.Reklamacja dotycząca nie wykonania przez Administratora usługi opisanej w niniejszym Regulaminie rozpatrywana będzie w terminie 7 dni od dnia jej prawidłowego zgłoszenia.
4.Reklamacja dotycząca nieprawidłowego wykonania przez Administratora usługi opisanej w niniejszym Regulaminie (braku publikacji pełnej treści Ogłoszenia) rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej prawidłowego zgłoszenia.
5. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Ogłoszeniodawca będzie uprawniony do publikacji nowego Ogłoszenia w okresie 30 dni od daty wskazanej w powiadomieniu wysłanym drogą mailową przez Administratora o uznaniu reklamacji, na szczegółowych zasadach i warunkach wskazanych w tym powiadomieniu przez  Administratora.

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
  • Wzrosty
  • Debiuty
  • Spadki
  • Obroty
Walor Cena Zmiana 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena ZmianaWalor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Ostatnie artykuły

Popularne artykuły

Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze