• WIG
 • WIG20
 • WIG30
 • mWIG40
 • WIG50
 • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI2%
Bezrobocie5.9%
PKB5.2%
Stopa ref.1.5%
WIBOR3M1.70%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

Aktywa Altus NS FIZ Wierzytelności wzrosły o 72,3% do 31 mln zł

Giełdowe Altus TFI S.A. z sukcesem zamknęło trzecią emisję certyfikatów swojego nowego funduszu: Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności. Aktywa podmiotu, który inwestuje z dyskontem w portfele wierzytelności detalicznych wynoszą blisko 31 mln zł. Kolejną emisję certyfikatów Altus NSFIZ Wierzytelności zaplanowano w styczniu 2015 r.

Niezależne Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., specjalizuje się w oferowaniu, tworzeniu i zarządzaniu funduszami zamkniętymi, o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych, przeznaczonymi dla zamożnych inwestorów prywatnych oraz klientów instytucjonalnych. 22 grudnia br. sukcesem zakończyła się trzecia emisja certyfikatów inwestycyjnych niededykowanego funduszu: Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności, który firma wprowadziła we wrześniu br. Zapisy na certyfikaty odbywały się za pośrednictwem biura maklerskiego Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. oraz bezpośrednio w Altus TFI S.A. (www.altustfi.pl). Z emisji serii C towarzystwo pozyskało ok. 13 mln zł, dzięki czemu aktywa Altus NSFIZ Wierzytelności wzrosły o 72,3% do 31 mln zł. Kolejną emisję certyfikatów Altus NS FIZ Wierzytelności zaplanowano w styczniu 2015 r. - Sukcesy kolejnych emisji Altus NSFIZ Wierzytelności pokazują, że inwestorzy podzielają nasze zdanie, iż fundusz inwestujący wierzytelności osób fizycznych i prawnych pozwala uniezależnić się od zmiennej koniunktury panującej ostatnio na rynkach podstawowych klas aktywów tj. akcji, obligacji, surowców, walut, i dlatego jest świetnym narzędziem dywersyfikacji całego portfela - mówi Tomasz Dudziński, dyrektor departamentu wsparcia sprzedaży Altus TFI S.A. – W styczniu planujemy kolejną emisję certyfikatów Altus NSFIZ Wierzytelności. Wartość czwartej i kolejnych emisji, zgodnie z polityką funduszu, będzie się wahać od 10 do 20 mln zł, a pozyskane środki będziemy przeznaczać na zakup pakietów wierzytelności. Naszym celem jest systematyczna budowa portfela, tak żeby środki inwestorów od początku pracowały na stopę zwrotu, co przynosi pierwsze efekty - dodaje Tomasz Dudziński.

Altus NS FIZ Wierzytelności*

Stopa zwrotu

(31.10.2014-30.11.2014)

Stopa zwrotu od początku działalności funduszu do 30.11.2014

1,38%

1,02%

*Altus NS FIZ Wierzytelności rozpoczął działalność 15 października 2014 roku.

Źródło: Altus TFI S.A., obliczenia własne

Altus TFI S.A. utworzyło Altus NSFIZ Wierzytelności we współpracy z notowaną na rynku głównym warszawskiej giełdy Grupą DT Partners S.A., która będąc serwiserem funduszu zajmuje się zakupem portfeli wierzytelności masowych z sektorów bankowego, telekomunikacyjnego oraz użyteczności publicznej oraz obsługą procesu odzyskiwania należności. Zgodnie z polityką inwestycyjną Altus NSFIZ Wierzytelności lokuje nie mniej niż 75% portfela aktywów w: wierzytelności i prawa do świadczeń z ich tytułu, w tym wynikających z umów o subpartycypację, papiery wartościowe inkorporujące wierzytelności pieniężne, w przypadku, gdy podmiotami zobowiązanymi są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz opiewają one na świadczenie pieniężne i są denominowane w złotych polskich lub innej walucie. Wierzytelności wobec jednego podmiotu nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% wartości aktywów funduszu. Zarządzający mogą nabywać udziały (lub akcje) spółek wierzytelnościowych lub zorganizowane części przedsiębiorstwa, przy czym nie będą mogły one stanowić więcej niż 25% wartości aktywów netto funduszu (papiery wartościowe wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% WAN). Aktywa Altus NSFIZ Wierzytelności będą mogły inwestowane również w wierzytelności przyszłe oraz wierzytelności wysokiego ryzyka, w tym przedawnione, niewymagalne, niezabezpieczone lub zajęte. Zarządzający mogą także nabywać prawa własności rzeczy ruchomych (fundusz jest obowiązany zbyć je w ciągu roku) oraz nieruchomości w przypadku, gdy następuje to wraz z nabyciem sekurytyzowanych wierzytelności, których stanowią zabezpieczenie (nie mogą stanowić więcej niż 25% wartości aktywów). Fundusz będzie utrzymywał część aktywów (do 25%) na pieniężnych rachunkach bankowych w zakresie niezbędnym do zaspokojenia swoich bieżących zobowiązań (depozyty w jednej instytucji nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości aktywów).

Minimalna wpłata do Altus NSFIZ Wierzytelności wynosi około 200 tys. zł (tj. wartość 1 certyfikatu funduszu). Za zarządzanie towarzystwo pobiera opłatę stałą – 3,5% wartości aktywów netto w skali roku. W przypadku osiągnięcia przez zarządzających wyników powyżej odniesienia (2xWIBOR 12M nie mniej niż 7% w skali roku) pobierze premię w wysokości 20% od wypracowanego zysku. Ze względu na specyfikę polityki inwestycyjnej okres rozliczeniowy Altus NSFIZ Wierzytelności wynosi pięć lat. Pierwsze umorzenia certyfikatów są możliwe po dwóch latach od nabycia (20% certyfikatów danej emisji). W kolejnych latach jest to odpowiednio 40% i 60%. Po upływie 60 m-cy całość może być umorzona. Ta część, która nie zostanie wykupiona przechodzi w nowy 5 letni okres rozliczeniowy (z zasadami wykupu jak powyżej).

Altus TFI S.A. działa na polskim rynku sześć lat. 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami, a 16 czerwca 2010 r. zezwolenie na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Towarzystwo nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej - jego założycielami są m.in. Piotr Osiecki (największy akcjonariusz) i Andrzej Zydorowicz, obaj od kilkunastu lat związani z polskim rynkiem kapitałowym. Akcjonariuszami są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną firmy. Od 11 lipca br. akcje Altus TFI S.A. są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (indeksy: WIG, WIG250). Na koniec listopada 2014 r. Altus TFI S.A. zarządzało 49 funduszami, których wartość aktywów nettowynosiła 3,74 mld zł. Łącznie z aktywami zarządzanymi w ramach usługi asset management wartość portfela firmy wynosi 6,31 mld zł. Sytuacja finansowa spółki od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2012 r. wypracowało 21,0 mln zł zysku netto, przy 49,0 mln zł przychodów. Po trzech kwartałach 2014 r. przychody netto ze sprzedaży wyniosły 58,59 mln zł, o 24,54% więcej w porównaniu z tym samym okresem ub.r. Zysk netto wyniósł 23,98 mln zł, o 56,02% więcej niż w tym samym okresie ub.r.

 

Altus TFI

Kalendarium 30-05-2020.

 • FASTFIN

  Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

 • ACTION

  Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

 • CLNPHARMA

  Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.

 • PUNKPIRAT

  Początek notowań spółki IQP (IQP) pod nazwą PUNKPIRAT (PUN) w związku ze zmianą firmy.

 • PROTEKTOR

  Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

 • MENNICA

  ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok 2019 oraz wypłaty dywidendy.

 • SKOTAN

  Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

 • MONNARI

  Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

 • FERRUM

  Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

 • ATLANTAPL

  Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.

 • ZASTAL

  Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Więcej wydarzeń
 • Popularne
 • Ostatnio dodane
Synektik dostarczy system da Vinci® ...

Synektik dostarczy system da Vinci® ...

2020-01-17 14:01:02

Spokojny koniec roku

Spokojny koniec roku

2019-12-30 08:30:00

Nadzieja w funduszach

Nadzieja w funduszach

2019-12-28 09:20:00

Na stacjach bez większych zmian

Na stacjach bez większych zmian

2019-12-27 06:42:00

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
 • Wzrosty
 • Debiuty
 • Spadki
 • Obroty
Walor Cena Zmiana 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena ZmianaWalor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Ostatnie artykuły

Popularne artykuły

Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze