• WIG
 • WIG20
 • WIG30
 • mWIG40
 • WIG50
 • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI16.6%
Bezrobocie5.0%
PKB1.4%
Stopa ref.5.75%
WIBOR3M5.86%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

Reklama AEC

Grupa Apator zamyka rok przychodami powyżej miliarda złotych

Grupa Apator wypracowała w 2022 r. przychody wyższe o 15% r/r, a suma obrotów przekroczyła - po raz pierwszy w historii - poziom 1 mld złotych. Wyniki nadal pozostają pod wpływem wymagającego otoczenia makroekonomicznego.

 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży powyżej 1 mld zł (1.081,6 mln zł, +15% r/r) dzięki kontynuowanej tendencji powrotu do wysokiej sprzedaży w Energii Elektrycznej (439,2 mln zł, +17% r/r), rekordowym przychodom w Wodzie i Cieple (360,9 mln zł, +22% r/r) oraz niewielkiemu wzrostowi w segmencie Gaz (281,5 mln zł, +4% r/r);
 • Skonsolidowane wyniki finansowe za 1-4Q 2022 r., po skorygowaniu o wpływ zdarzeń jednorazowych*, wyniosły odpowiednio: EBITDA: 102,8 mln zł, zaś zysk netto: 20,4 mln zł;
  • Najwyższa w historii sprzedaż kwartalna tj. 306,6 mln zł (+29% r/r) wynikająca ze znacznego odbicia w Energii Elektrycznej: 136,0 mln zł, +42% r/r (najwyższa kwartalna sprzedaż w historii), rekordowego kwartału w Wodzie i Cieple: 104,3 mln zł (+35% r/r), szczególnie w eksporcie, przy 2% r/r wzroście w Gazie: 66,3 mln zł;
 • Utrzymanie geograficznej struktury sprzedaży, w której przychody generowane w Polsce i w eksporcie stanowią podobny udział w obrotach, co zapewnia Grupie stabilną dywersyfikację działalności i większą przewidywalność przyszłych wyników sprzedaży;
 • Istotna poprawa wskaźnika zadłużenia na koniec roku - dług netto/skorygowana EBITDA LTM na poziomie 2,06x wobec 2,82x na koniec 3Q 2022, dzięki sukcesywnemu wzrostowi wyniku EBITDA oraz optymalizacji kapitału obrotowego przekładającej się na wyższy poziom generowanych przepływów pieniężnych.

 *) w 1-4Q’22 na EBITDA i wynik netto wpłynęło zdarzenie jednorazowe, tj. odpis na prace rozwojowe w spółce GWi (segment Gaz), wpływ na EBITDA i wynik netto -10,9 mln zł.

Rok 2022 był trudnym sprawdzianem odporności dla biznesu i postawił przedsiębiorców przed bezprecedensowymi wyzwaniami. Po okresie utrudnień związanych z trwającą pandemią, w wyniku agresji zbrojnej w Ukrainie makrootoczenie uległo dalszej destabilizacji. Sytuacja ta nie pozostała bez wpływu na poziom wyników finansowych i marż Grupy Apator za 2022 rok. W warunkach wysokiej inflacji kosztów, utrzymujących się problemów z dostępnością komponentów oraz niestabilności kursów walutowych Grupa konsekwentnie podejmowała działania w celu dalszej poprawy efektywności operacyjnej oraz uelastycznienia polityki cenowej, które pozwoliły na częściowe złagodzenie negatywnego wpływu otoczenia na wyniki i marże. Dzięki intensyfikacji działań sprzedażowych oraz realizacji konsekwentnie budowanego portfela zamówień Grupa osiągnęła rekordowy poziom przychodów przekraczający miliard złotych, skutecznie docierając z ofertą do dotychczasowych i nowych klientów.

Sytuacja w 4. kwartale 2022 r.

Grupa Apator zwieńczyła rok 2022 najwyższym w historii Grupy kwartalnym wynikiem sprzedażowym
tj.  ponad 306 mln zł (+29% r/r), osiągniętym dzięki wysokim obrotom we wszystkich trzech segmentach biznesowych. Najwyższy, ponad 42 proc. wzrost w segmencie Energii Elektrycznej to w głównej mierze efekt realizacji zakontraktowanych dostaw liczników smart na rynek krajowy, ale także zwiększonego popytu na aparaturę łączeniową. O 35% r/r wzrosła sprzedaż w segmencie Wody i Ciepła w efekcie dynamicznie rosnącego eksportu wodomierzy domowych i przemysłowych, przy utrzymującej się dobrej sprzedaży w kraju. Nieznaczny wzrost obrotów (+2%) miał miejsce także w segmencie Gazu, którego długoterminowe perspektywy w Europie są powiązane z polityką energetyczną UE.

Wyniki i marże 4. kwartału nadal pozostawały pod negatywnym wpływem czynników makro, przekładających się na istotnie wyższe rok do roku koszty operacyjne, które nie w pełni mogły być odzwierciedlone w cenach, a tym samym wywierały presję na marże. Niekorzystnie na wyniki kwartału wpłynął dodatkowo odpis wartości udziałów w brytyjskiej spółce zależnej GWi w kwocie ok. 4 mln zł. Niemniej, wysoki poziom sprzedaży oraz prowadzone działania efektywnościowe pozwoliły wypracować zysk EBITDA w wysokości 31,6 mln zł, tj. ponad 60% wyższy r/r oraz zysk netto na poziomie 12,8 mln zł (wobec straty -0,9 mln zł w 4Q 2021 r.)

Wyniki za 1-4Q 2022 r.

Wysoka sprzedaż - pierwszy raz w historii osiągająca poziom powyżej miliarda zł (1.081,6 mln zł, +15% r/r) - jest potwierdzeniem sprzyjających Grupie Apator trendów związanych z zieloną transformacją gospodarki, efektywnością energetyczną i presją na oszczędzanie zasobów. Wśród swoich „tradycyjnych” grup klientów Grupa odnotowuje rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania pomiarowe (liczniki smart do zdalnego odczytu zużycia wszystkich mediów), specjalistyczną aparaturę łączeniową i automatykę do zabezpieczania sieci (kluczową dla bezpieczeństwa dostaw energii wobec rosnącego udziału niestabilnych źródeł OZE w systemie) oraz na nowoczesne rozwiązania ICT wspierające OSD w zarządzaniu infrastrukturą sieci. Z kolei wzrost cen energii i innych mediów energetycznych potęguje presję na optymalizację kosztów po stronie przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego, dla których Apator rozwija specjalną ofertę produktową i usługową.

Znaczący, dwucyfrowy wzrost sprzedaży odnotowano zarówno w kraju, jak i w eksporcie, i dotyczył on wszystkich segmentów. Wartościowo największy wzrost w kraju przypadł w udziale Energii Elektrycznej, zaś do sprzedaży zagranicznej w największym stopniu kontrybuował segment Wody i Ciepła a następnie Gazu – w efekcie Grupa z nawiązką odrobiła utratę przychodów z rynków wschodnich.

Wyniki finansowe Grupy w całym 2022 roku podlegały zewnętrznym czynnikom negatywnie wpływającym na marże i poziomy generowanych zysków. Skorygowany wynik EBITDA wyniósł 102,8 mln zł, natomiast skorygowany zysk netto osiągnął poziom 20,4 mln zł (korekta wyników w wysokości ok. 11 mln zł o charakterze jednorazowym dotyczyła dokonanego w 3Q 2022 roku odpisu aktualizującego wartość prac rozwojowych w brytyjskiej spółce GWi z segmentu Gaz).

Mimo symptomów spowolnienia gospodarczego, perspektywy Grupy Apator pozostają dobre, co odzwierciedlone jest w dużej aktywności sprzedażowej i konsekwentnie budowanym portfelu zamówień. Segment Energii Elektrycznej realizuje dostawy liczników smart do praktycznie wszystkich krajowych OSD oraz dostarcza szereg rozwiązań niezbędnych do modernizacji i rozbudowy sieci dystrybucyjnych. W ostatnich miesiącach Grupa pozyskała nowe kontrakty na dostawy liczników smart dla Energa Operator oraz zawarła umowy wykonawcze w ramach konsorcjum na dostawy i montaż liczników dla Tauron Dystrybucja w kolejnym etapie projektu Smart City Wrocław. Segment Gaz realizuje stabilną sprzedaż dostarczając gazomierze do Polskiej Spółki Gazownictwa oraz na liczne rynki eksportowe, a w 2023 r. we współpracy z Landis+Gyr rozpocznie realizację kilkuletniego, największego w swojej historii, kontraktu na rynek belgijski. Z kolei Woda i Ciepło konsekwentnie utrzymuje trend wzrostu obrotów związany z rosnącym popytem na rozwiązania do precyzyjnego pomiaru wody i ciepła na dotychczasowych rynkach europejskich, ale także poza Europą (np. Etiopia i Tajlandia).

Istotną niekorzystną tendencją w działalności Grupy, z którą mierzymy się od dłuższego czasu, jest erozja marż. Tempo zmienności otoczenia makroekonomicznego i skala oddziaływania negatywnych czynników ogólnogospodarczych, a także presja konkurencyjna spowodowały, że nasza odpowiedź musiała być przemyślana, a procesy szeroko zakrojone i wykraczające daleko poza szybkie rozwiązania i tzw. proste rezerwy. Z pewnością nie możemy powiedzieć, że działania zostały już ukończone, ale widzimy, że stopniowo przynoszą efekty. Już drugi kwartał 2022 r., w następstwie między innymi renegocjacji kontraktów i zmian parametrów ofertowania, pozwolił na powstrzymanie trendu utraty marży. Te działania są niezbędne w obliczu doświadczanej przez przemysł wzrastającej presji kosztowej. Pracujemy nad dalszą modyfikacją naszej oferty, aby dostarczać klientom nie tylko urządzenia pomiarowe, ale również kompletne systemy i usługi, i w ten sposób zwiększać wartość dodaną w procesie zarządzania zużyciem mediów – mówi Tomasz Łątka, Członek Zarządu Apator SA. - Otoczenie od strony kosztowej jest na pewno dalece niesprzyjające, ale jednocześnie wiele globalnych makrotrendów - jak np. transformacja energetyczna i rozwój energetyki rozproszonej, konieczność oszczędzania zasobów, termomodernizacja czy wzrost znaczenia cyberbezpieczeństwa - stwarza nam bardzo dobre warunki do rozwoju biznesu. Chcemy te szanse wykorzystać jak najlepiej i udaje nam się to stopniowo realizować, co w pierwszej kolejności widzimy w linii przychodów – podsumowuje Tomasz Łątka.

 - Zwiększając przychody nie tracimy z oczu priorytetowego zadania w obszarze zarządzania kapitałem. Rozchwianie łańcuchów dostaw w okresie pandemii, pogłębione dodatkowo wojną w Ukrainie zmusiło nas do istotnego zwiększenia zasobu materiałów i półproduktów, aby móc sprawnie obsłużyć rosnącą sprzedaż i jako solidny, godny zaufania partner wywiązać się z zawartych kontraktów. Druga połowa ubiegłego roku to okres intensywnej pracy nad optymalizacją kapitału obrotowego i uwalnianiem zgromadzonej w nim gotówki. Na koniec roku ograniczyliśmy poziom zadłużenia finansującego - poza kapitałem obrotowym - również inwestycje w zachowanie potencjału wytwórczego i nowe produkty. Widzimy, że dług wyższy o każde 10 mln zł to dodatkowo blisko 1 mln kosztów w skali roku, dlatego zachowujemy się racjonalnie w zarządzaniu środkami pieniężnymi – dodaje Małgorzata Mazurek, Dyrektor ds. Finansowych Grupy Apator.

 • Popularne
 • Ostatnio dodane

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
 • Wzrosty
 • Debiuty
 • Spadki
 • Obroty
Walor Cena Zmiana 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena ZmianaWalor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Ostatnie artykuły

Popularne artykuły

Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze