• WIG
 • WIG20
 • WIG30
 • mWIG40
 • WIG50
 • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI15.6%
Bezrobocie5.4%
PKB7.3%
Stopa ref.4.5%
WIBOR3M5.95%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

Reklama AEC

Grupa ZUE po pierwszym półroczu 2017

Grupa ZUE  zanotowała w I półroczu 2017 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 107,8 mln zł oraz stratę netto w wysokości ok. 15 mln zł.

 

Na poziom przychodów ze sprzedaży, jak również na pozostałe wyniki finansowe w I półroczu wpływ miał sygnalizowany wcześniej przez Zarząd Spółki wczesny etap realizacji nowo pozyskanych kontraktów z aktualnej perspektywy unijnej. Wygrane przetargi, w dużej mierze w konwencji „projektuj i buduj” nie generowały jeszcze w tym roku znaczących kwot sprzedaży. Jednocześnie w I półroczu Grupa ZUE kończyła realizację kontraktów pozyskiwanych w ubiegłym roku na trudnym rynku ofertowym, co przełożyło się na niższe zrealizowane marże.

Grupa pozytywnie ocenia perspektywy na kolejne okresy. Spółka od początku 2017 r. podpisała umowy na roboty budowlane na łączną kwotę ponad 1,4 mld zł. Wartość obecnego portfela zamówień Grupy ZUE wynosi 1,51 mld zł. Dodatkowo ZUE złożyło najkorzystniejsze oferty w przetargach o wartości 725 mln zł. Po podpisaniu umów na ww. kontrakty łączny portfel zamówień wyniesie ponad 2,2 mld zł. Posiadany potencjał pozwala na dalszą działalność akwizycyjną w obszarze nowych zleceń na kluczowych dla Spółki rynkach.Szacunkowa wartość przetargów, w których obecnie uczestniczy ZUE wynosi ok. 3,7 mld zł. Beneficjentem dynamicznego wzrostu rynku kolejowego jest również segment handlowy w Grupie ZUE – spółka Railway gft Polska zwiększyła kilkunastokrotnie portfel zamówień w stosunku do I kwartału 2017. Jednocześnie dostawy materiałów na nowo pozyskane kontrakty Grupy ZUE zostały zabezpieczone poprzez podpisanie długoterminowych umów, co dodatkowo uodparnia Grupę na ewentualne zawirowania na tym rynku.

Od początku 2017 r. Grupa ZUE rozbudowała swoje zaplecze techniczne m.in. o 10 wagonów wyposażonych w ruchomą platformę typu TMS-40.01, przeznaczając łącznie na inwestycje 17,4 mln zł. Spółka jest również w trakcie odbioru kolejnych maszyn takich jak żuraw kolejowy czy palownica kolejowa. Negocjuje również zakup wagonów do transportu podkładów kolejowych. W dalszym ciągu Grupa zwiększa również potencjał kadrowy.

WYNIKI FINANSOWE GRUPY ZUE – SZCZEGÓŁY

 

Wybrane dane finansowe (w tys. zł)

 

 

1H 2017

1H 2016

Przychody ze sprzedaży

107 843

127 774

Zysk brutto na sprzedaży

-5 819

5 547

Koszty zarządu

10 359

10 625

EBITDA

-10 778

2 171

EBIT

-15 525

-2 611

Zysk brutto

-17 498

-1 497

Zysk netto

-14 978

-1 560

 

Struktura przychodów Grupy w podziale na segmenty działalności w I półroczu 2017 roku przedstawia się następująco:

 • działalność budowlana - 75%
 • działalność handlowa - 21%
 • działalność projektowa - 4%

Osiągnięty w I półroczu poziom sprzedaży nie zapewnił uzyskania progu rentowności, w efekcie czego Grupa wygenerowała stratę na poziomie marży brutto. Dodatkowo ujemny wpływ na wynik miał wzrost rezerw na ryzyka kontraktowe. Jednocześnie kontrakty zawarte w 2017 r. w większości nie generują jeszcze przychodów, ze względu na początkową fazę realizacji prac. Od początku 2017 r., w związku z dynamiczną rozbudową portfela zamówień oraz na potrzeby kolejnych potencjalnych kontraktów do pozyskania, ZUE zwiększa potencjał kadrowy oraz inwestuje w park maszynowy, co generuje dodatkowe koszty.

Grupa utrzymuje optymalny poziom wskaźników płynnościowych.

Wartość środków pieniężnych w Grupie na koniec I połowy 2017 r. wynosiła
25,7 mln zł. Poza tym na koniec czerwca 2017 r. Spółka posiadała środki pieniężne ulokowane w obligacjach korporacyjnych o wartości 5,6 mln zł.

Wartość niewykorzystanych linii kredytowych na koniec czerwca 2017 r. opiewała na kwotę 36 mln zł, natomiast wartość niewykorzystanych linii gwarancyjnych na 424 mln zł (na poziomie skonsolidowanym).

Wysoki poziom dostępnych linii gwarancyjnych i kredytowych pozwala na realizację znacznej ilości kontraktów opiewających na wysokie kwoty oraz szeroką akwizycję nowych zleceń.

PORTFEL ZAMÓWIEŃ

Aktualnie portfel zamówień Grupy opiewa na ok. 1,51 mld zł.Grupa złożyła także najkorzystniejsze oferty w przetargach o wartości 725 mln zł, a szacunkowa wartość przetargów, w których obecnie uczestniczy wynosi ok. 3,7 mld zł.

Grupa pozyskała w I połowie 2017 r. kontrakty o wartości ponad 1,4 mld zł. Najważniejsze z nich przedstawia poniższa tabela:

FRASTRUKT

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: „Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie - Żory - Rybnik - Nędza/Turze” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014.

Wartość przypadająca dla ZUE: 124,5 mln PLN

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla projektu "Prace na linii obwodowej
w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia/Warszawa Gdańska)".

Wartość przypadająca dla ZUE: 52,7 mln PLN

Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. "Prace na liniach kolejowych nr 14, 811, na odcinku Łódź Kaliska - Zduńska Wola - Ostrów Wielkopolski, etap I: Łódź Kaliska - Zduńska Wola”.

Wartość: 281 mln PLN

Wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Kutno - odcinek Żychlin - Barłogi w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa - Poznań - pozostałe roboty, odcinek Sochaczew -Swarzędz”, realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF).

Wartość przypadająca dla ZUE: 233 mln PLN

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizacja robót LOT B w formule „Projektuj i Buduj” w ramach projektu POIiŚ7.1-19.1.a „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie -Radom (LOT A, B, F) - Faza II”.

Wartość przypadająca dla ZUE: 71,9 mln PLN

Przebudowa sieci trakcyjnej na szlakach: Idzikowice - Opoczno Południe i Opoczno Południe - Olszamowice linii kolejowej nr 4 CMK w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II”.

Wartość przypadająca dla ZUE: 6,3 mln PLN

Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu POIiŚ5.2 - 4 „Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy - Chorzew Siemkowice”.

Wartość: 174,5 mln PLN

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule „Projektuj i Buduj” w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa - Zawiercie”.

Wartość: 371,6 mln PLN

INFRASTRUKTURA MIEJSKA

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 504, etap II - budowa torowiska i trakcji tramwajowej
w ul. Gen. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu”.

Wartość: 8,4 mln PLN

Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Jana Pawła II od ul. Granitowej do Al. Kraśnickiej,
w Al. Kraśnickiej od ul. Jana Pawła II do pętli trolejbusowej i na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II
i ul. Granitowej, oraz podstacji trolejbusowej Węglin, przyłączy zasilających na przystankach przy ul. Jana Pawła II, a także wiat przystankowych przy ul. Muzycznej i Jana Pawła II w Lublinie.

Wartość: 4,5 mln PLN

Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 - etap 2, wraz z infrastrukturą w Krakowie.

Wartość przypadająca dla ZUE: 49,5 mln PLN

Przebudowa ul. Basztowej w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej oraz przebudowa torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ulic: Basztowa, Długa oraz ul. Westerplatte.

Wartość przypadająca dla ZUE: 13,2 mln PLN

 

 

OCENA GŁÓWNYCH RYNKÓW SPRZEDAŻY

Rynek infrastruktury kolejowej

Krajowy Program Kolejowy (KPK) zawiera cele inwestycyjne na łączną kwotę ponad 66 mld PLN z perspektywą do 2023 roku. Obecnie na rynku trwa intensywne ogłaszanie i rozstrzyganie przetargów w ramach KPK, co ma przyczynić się do maksymalnego wykorzystania finansowania KPK z obecnej finansowej perspektywy unijnej. Większość kontraktów pozyskanych i realizowanych przez spółki z Grupy ZUE stanowią obecnie kontrakty kolejowe. Prowadzona jest także intensywna akwizycja nowych zleceń.
Ze względu na rozległe plany zawarte w KPK, rynek budownictwa infrastruktury kolejowej jest w ocenie Grupy ZUE bardzo perspektywiczny.

Rynek infrastruktury miejskiej

Na transport niskoemisyjny, w tym głównie na rozwój sieci tramwajowych, w perspektywie 2014–2020 polskie miasta mogą pozyskać nawet do 13 mld PLN środków z UE. Po spowolnieniu na rynku budownictwa infrastruktury miejskiej obserwowanym w poprzednich latach, w 2017 roku widoczne jest ożywienie w ogłaszaniu i rozstrzyganiu przetargów z zakresu budownictwa infrastruktury miejskiej przez polskie miasta. Prezentowane są również dalekosiężne plany poszczególnych miast związane z rozbudową sieci tramwajowych zakładające inwestycje o znacznej wartości. Spółki z Grupy ZUE pozyskują i realizują kontrakty na rynku budownictwa infrastruktury miejskiej oraz prowadzą akwizycję nowych zleceń.

Rynek infrastruktury energetycznej

Z informacji zawartych w dokumencie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (PSE) pn. „Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2016-2025” (Plan) wynika, że w okresie 2016-2020, PSE planują ponieść nakłady inwestycyjne na infrastrukturę do wysokości 7 mld PLN. Natomiast w okresie 2021-2025, nakłady inwestycyjne mają wynieść 6,3 mld PLN. Oznacza to, że łącznie, nakłady inwestycyjne PSE w okresie 2016-2025 mają wynieść ok. 13,3 mld PLN. Obecnie ekspozycja postępowań przetargowych zawartych w Planie jest w opinii Spółki niska. Rynek budownictwa infrastruktury energetycznej jest bardzo perspektywiczny, jednak obecnie oczekuje na ogłoszenie przez PSE przetargów na kluczowe inwestycje,
o których mowa w Planie.

Na wyniki finansowe Grupy ZUE w I połowie 2017 roku wpływ miały z jednej strony finalizacja realizacji zadań opiewających na niższe kwoty i zapewniających niższe marże niż w poprzednich latach, a z drugiej – wczesny etap prac przy nowo pozyskanych kontraktach, oznaczający, że nie generują one jeszcze znaczących przychodów. Pomimo tego sytuację Spółki oceniam jako dobrą. Od początku roku pozyskaliśmy kontrakty o wartości ponad 1,4 mld zł, i nasz obecny portfel zamówień kształtuje się na poziomie ok. 1,51 mld zł. Jesteśmy także w trakcie pozyskiwania kontraktów o wartości ok.  725 mln zł. Utrzymujemy optymalny poziom wskaźników płynnościowych, a wysoki poziom dostępnych linii gwarancyjnych i kredytowych pozwala nam na realizację znacznej ilości kontraktów opiewających na wysokie kwoty oraz szeroką akwizycję nowych zleceń. Kontynuujemy szeroko zakrojoną działalność ofertową, uczestnicząc w kolejnych przetargach. Jesteśmy doskonale przygotowani pod względem kadrowym oraz sprzętowym do pełnego wykorzystania rynkowych perspektyw, w tym unijnej perspektywy na lata 2014-2020powiedziałWiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE S.A.

 

 • Popularne
 • Ostatnio dodane

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
 • Wzrosty
 • Debiuty
 • Spadki
 • Obroty
Walor Cena Zmiana 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena ZmianaWalor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Ostatnie artykuły

Popularne artykuły

Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze