• WIG
 • WIG20
 • WIG30
 • mWIG40
 • WIG50
 • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI2%
Bezrobocie5.9%
PKB5.2%
Stopa ref.1.5%
WIBOR3M1.70%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

ESPI – obowiązki dla uczestników NewConnect

Utrzymywanie dobrej komunikacji na linii Emitent – inwestorzy i akcjonariusze jest podstawą dobrej współpracy i rozwoju dla obu stron rynku.

Przekazywanie istotnych informacji dotyczących kształtowania się sytuacji majątkowej, gospodarczej, czy prawnej spółki ułatwia bowiem ocenę sytuacji i podjęcie decyzji inwestycyjnych. Dlatego też skrupulatne wypełnienie obowiązków informacyjnych jakie na uczestników rynku NewConnect nakładają regulacje prawne jest niezwykle ważnym elementem poprawnego funkcjonowania w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Spółki notowanie na rynku NewConnect istotne informacje powinny publikować poprzez Elektroniczną Bazę Informacji (w skrócie: EBI). Część danych jakie powinny zostać ogłoszone poprzez to źródło zostało uregulowane w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Zaliczyć do nich można przede wszystkim: raporty roczne i kwartalne, ale także informacje o zmianach we władzach spółki, zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, czy o nabyciu lub zbyciu aktywów o znaczącej wartości. Dodatkowo zgodnie z §3 pkt 1 Emitent jest obowiązany do przekazania wszelkich informacji, które mogą mieć istotny wpływ na jego sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową.

Oprócz systemu EBI niektóre informacje należy opublikować również w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji (w skrócie: ESPI) prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. W tym przypadku sprawa nieco się komplikuje, gdyż oprócz wiedzy na temat rodzaju informacji jakiej trzeba opublikować, trzeba to zrobić w odpowiedniej kancelarii. Wszelkie regulacje dotyczące tego tematu zamieszczone zostały w Regulaminie korzystania ESPI, dostępnego na stronie KNF.

ESPI obejmuje 7 kancelarii, a uczestnicy systemu przekazują tam informacje zgodnie z ustalonymi zasadami. Dla uczestników rynku NewConnect przewidziane zostały dwie: Kancelaria Publiczna oraz Kancelaria DIA-S. Do Kancelarii Publicznej przesyłane są poniższe informacje regulowane przez:
1. Ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych:
- art. 56 ust. 1, 2 – informacje poufne/informacje bieżące i okresowe
- art. 65 – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
- art. 70 ust. 1 – nabycie lub zbycie znaczącego pakietu akcji
- art. 70 ust. 3 – lista akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% głosów na WZA
- art. 80 – stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania
- art. 86 ust. 2 – sprawozdanie rewidenta do spraw szczególnych

2. Ustawę o obrocie instrumentami finansowymi:

- art. 160 ust. 4 – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Natomiast w Kancelarii DIA-S publikowane są informacje inne niż w kancelarii Publicznej, a w szczególności:
- art. 57 ust. 1 – zawiadomienie o opóźnieniu informacji, o których mówi art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie
- art. 70 ust. 2 – lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA
- wnioski o przedłużenie terminu przekazania do publicznej wiadomości informacji okresowych, sporządzonych za okres inny niż rok obrotowy, zgodnie z art. 56 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej
- wnioski o zwolnienie z obowiązku przekazania informacji, o których mowa w art. 62 ust. 1 (informacje poufne) oraz informacji, o których mowa w art. 71 ustawy o ofercie publicznej
- zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 i 2 ustawy o ofercie publicznej (ujawnienie stanu posiadania)

Aby móc publikować powyższe informacje spółka notowana na rynku NewConnect powinna postarać się o uzyskanie dostępu do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji. Należy tego dokonać poprzez złożenie w biurze podawczym KNF odpowiednio wypełnionego wniosku, do którego załączyć należy odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz uchwały KDPW w sprawie zarejestrowania akcji/praw do akcji. W ciągu 14 dni (gdy wniosek nie zawiera błędów) Urząd Komisji przydziela konto w systemie i powiadamia o tym spółkę. Dostęp do konta posiada jedynie wskazany we wniosku operator, których spółka może mieć maksymalnie 5. Po otrzymaniu dostępu do ESPI Emitent zobowiązany jest powiadomić o tym Urząd Komisji, agencje informacyjne i podmiot prowadzący giełdę lub podmiotowi prowadzącemu rynek pozagiełdowy. Od tej chwili spółka w pełni może komunikować się z rynkiem.

 • Popularne
 • Ostatnio dodane

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
 • Wzrosty
 • Debiuty
 • Spadki
 • Obroty
Walor Cena Zmiana 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena ZmianaWalor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Ostatnie artykuły

Popularne artykuły

Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze