• WIG
  • WIG20
  • WIG30
  • mWIG40
  • WIG50
  • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI18.4%
Bezrobocie5.5%
PKB2.0%
Stopa ref.6.75%
WIBOR3M6.9%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

Reklama AEC

A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Y Z 0-9

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa to jego całkowita wartość, jaką obecnie przedstawia na konkurencyjnym rynku. Można również powiedzieć, że jest to cena, jaką rynek jest skłonny zapłacić za daną firmę w określonej chwili.

Do wyceny przedsiębiorstw najczęściej stosuje się metody:

1. Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) - w przypadku tej metody wyceny przedsiębiorstwa bierze się pod uwagę przyszłe przepływy pieniężne w ujęciu netto, generowane przez spółkę dla akcjonariuszy, oszacowane na podstawie wcześniejszej analizy finansowej, a następnie dyskontuje ich wartość używając do tego celu takiej stopy dyskontowej, aby suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych była równa bieżącej cenie akcji.

Wśród metod zdyskontowanych przepływów pieniężnych wyróżnia się najczęściej:     
•    metodę zaktualizowanej wartości netto - NPV (Net Present Value),
•    metodę wewnętrznej stopy zwrotu - IRR (Internal Rate of Return).

2. Metoda porównawcza - podstawą tej metody jest założenie, że podobne aktywa cechuje zbliżona wartość rynkowa, a więc wyceniając dane aktywo, trzeba znaleźć takie same lub podobne, którego wartość została wyznaczona podczas transakcji kupna-sprzedaży zawartej na rynku. Wartość przedsiębiorstwa tą metodą wyznacza się na podstawie wzoru:

EV = Pew ∙ Mr = Pew ∙( C/Pep)

gdzie:


EV  - to wartość przedsiębiorstwa,

Pew – to odpowiedni parametr ekonomiczny spółki,

Mr  - to mnożnik rynkowy (cena rynkowa odniesiona do odpowiedniego parametru porównywalnych spółek publicznych)

C  - to cena rynkowa porównywalnych spółek publicznych,

Pep – to odpowiedni parametr porównywalnych spółek publicznych.


Najczęściej wykorzystywanymi parametrami do wyceny przedsiębiorstw metodą porównawczą są zysk netto, wartość księgowa, przychody, zysk przed opodatkowaniem i odsetkami (EBIT), zysk przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją (EBITDA).

Wśród metod porównawczych wyróżnia się najczęściej:     
•    metodę mnożników rynkowych,
•    metodę transakcji porównywalnych.

Metoda mnożnikowa - przy wykorzystaniu tej metody wartość rynkową przedsiębiorstwa ustala się jako iloczyn danego mnożnika i odpowiadającego mu wskaźnika finansowego (np. wskaźnika ceny do zysku, wskaźnika ceny do kapitału własnego, wskaźnika ceny do aktywów, wskaźnika kapitalizacji do sprzedaży). Wybór mnożnika powinien opierać się na parametrze, który jest jak najmocniej skorelowany z wartością rynkową firm w danej branży.

Metoda transakcji porównywalnych - polega na wycenie wartości danej firmy na podstawie dokonanej wcześniej transakcji kupna-sprzedaży podobnego przedsiębiorstwa.

3. Metoda bilansowa (majątkowa) -  przy użyciu tej metody wartość przedsiębiorstwa jest wyznaczana poprzez wartość jego majątku, a więc aktywów pomniejszonych o sumę zobowiązań. Tak wyznaczona wartość przedsiębiorstwa może być skorygowana o obecną wartość rynkową składników aktywów i pasywów wymagających takiej korekty.

Wśród metod majątkowych wyróżnia się :
•    metodę skorygowanej wartości aktywów netto,
•    metodę odtworzeniową,
•    metodę likwidacyjną,
•    metodę wartości księgowej netto.

Metoda wartości skorygowanej  – oparta  jest najczęściej o korektę polegającą na sprowadzeniu wartości księgowej netto danego aktywa do jego wartości rynkowej. Korekta wartości bilansowej aktywów może dotyczyć:
- stopnia przydatności operacyjnej aktywów
- różnic cenowych
- zmian wielkości nominalnych pozycji bilansowych spowodowanych inflacją,
- stopnia płynności i wymagalności.

Metoda wartości odtworzeniowej - jej istotą jest oszacowanie wysokości nakładów, jakie należy ponieść w celu odtworzenia poszczególnych elementów majątku danej firmy.
Najczęściej stosuje się dwa warianty tej metody:
- wycenę szczegółową (polegającą na wyznaczeniu indywidualnych, bieżących kosztów odtworzenia poszczególnych pozycji majątku a następnie ich skorygowanie o dotychczasowe zużycie)
- wycenę wskaźnikową (opartą na indeksach wzrostu cen oraz wskaźnikach średniego zużycia wyodrębnionych pod względem rodzajowym, daty produkcji, daty nabycia grup aktywów).

Metoda likwidacyjna - polega na oszacowaniu przychodów firmy uzyskanych ze sprzedaży poszczególnych składników majątku, poprzez odjęcie od sumy wartości pochodzącej ze sprzedaży składników przedsiębiorstwa wszystkich zobowiązań finansowych, jakie dany podmiot musiałby ponieść w przypadku likwidacji. Oprócz tego otrzymaną wartość należy także skorygować o koszty upłynnienia, otrzymując w ten sposób wartość likwidacyjną przedsiębiorstwa.

Metoda wartości księgowej netto (metoda wartości aktywów netto) - polega na oszacowaniu wartości firmy na podstawie wartości aktywów i pasywów. W tej metodzie wartość księgową aktywów pomniejsza się o kapitały obce, a więc wszelkie zobowiązania krótko- i długoterminowe. Podchodząc do wyceny tą metodą od strony pasywów, wartość przedsiębiorstwa jest równa wartości kapitałów własnych tego przedsiębiorstwa. Niezależnie od wybranego podejścia powinniśmy otrzymać tę samą wartość.

4. Metoda mieszana – wykorzystuje elementy metody dochodowej oraz majątkowej i opiera się na założeniu, że wartość przedsiębiorstwa zależy zarówno od wartości jego majątku jaki i możliwości generowania przez ten majątek dochodu.

Lokalizacja: Słownik

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
  • Wzrosty
  • Debiuty
  • Spadki
  • Obroty
Walor Cena Zmiana 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena ZmianaWalor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Ostatnie artykuły

Popularne artykuły

Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze